แบบสำรวจการให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เว็บลิงค์ส่วนราชการ

ผู้ดูแลระบบงาน
ดาวน์โหลดข้อมูล
Login Form
GPP SISAKET

  • gpp sisaket 2555

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 (bottom up) และการประมาณการปี 2556

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 (bottom up) และการประมาณการปี 2556

1.ปก gpp 2555

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.บทสรุปผู้บริหาร

5.บทสรุปรายสาขา1

6.บทสรุปรายสาขา2

Last Updated (Tuesday, 21 October 2014 04:09)

 

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีครับ  ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  สำนักงานคลังจังหวัดกำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ครับ

ส่วนระบบฐานข้อมูลแบบสอบถาม GPP เชื่อมต่อระบบเสร็จแล้วครับ สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้วครับ

แบบสอบถามการจัดทำ GPP ของ อปท.  2  สาขาการผลิต ดังนี้

1. สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ  ประปา 

2. สาขาการบริการชุมชน  สังคม     สามารถ ดาว์นโหลดที่นี่ครับ  NEW

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำงบระมาณ พ.ศ.2558 (07/07/2557) NEW

สามารถดาว์นโหลดตามเอกสารแนบครับ   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3 

ขอบคุณครับ

Last Updated (Friday, 26 September 2014 07:04)

 

หนังเวียนเพื่อทราบ

1.การรับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเข้าโครงการเบิกข่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (01/12/2557)

2.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (27/11/2557)

********************************************************************

1.การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 370 ) (25/11/2557)

2.แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (25/11/2557)

3.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (21/11/2557)

4.แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/11/2557)

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (12/11/2557) 

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS (30/10/2557)

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 106 ) (27/10/2557)

หลักการและแนวทางในการประปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (22/10/2557)

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/10/2557)

การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 299 ) (16/10/2557)

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สามารถดาวน์โหลด(กค 0423.2/ว237)ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติด้านการบัญชีภาครัฐ (13/10/2557)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online (30/09/2557)

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) (25/09/2557)

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (24/09/2557) ว 260 new

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานผ่าน Web online (24/09/2557) ว261 new

การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 254 ) (19/09/2557)

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (19/09/2557)

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal (17/09/2557)

คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (15/09/2557)

คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี (15/09/2557)

คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (15/09/2557)

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ( ว 248 ) (16/09/2557)

วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online (12/09/2557) เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2557)

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (09/09/2557)

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (05/09/2557)

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 85) และ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 83) (05/09/2557) เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ  2

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS (05/09/2557)

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (02/09/2557)

Last Updated (Thursday, 04 December 2014 01:52)

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สอบราคา ประกวดราคา

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  New (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

 *****************

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (17 กรกฎาคม 2557)

เอกสารแนบ  1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3

2. ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (๖ สิงหาคม ๕๗)

Last Updated (Wednesday, 06 August 2014 10:54)

 
ท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ว่าง 

 


คลังจังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

Polls
Joomla! is used for?
 
Advertisement
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.